Všeobecné obchodní podmínky 

společnosti STAPA cargo s.r.o., IČ:07791879,
se sídlem Potoční 449, 742 83 Klimkovice

Všeobecné obchodní podmínky pro koncové spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro koncové spotřebitele

Čl. 1 - Všeobecná ustanovení

(1) Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v e-shopu (internetovém obchodě) www.stapa.eu, provozovaném společností STAPA cargo s.r.o. (dále také jen „prodávající“), od 13.10.2020. Obchodní podmínky v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost STAPA cargo s.r.o. vedená u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 77235, se sídlem Klimkovice, Potoční 449, PSČ 742 83, IČ: 07791879 a kupujícího, kterým je spotřebitel.

(2) Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

(3) Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran, tedy za použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

(4) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Čl. 2 - Uzavření smlouvy

(1) Zboží uvedené v internetovém obchodě představuje pouze výzvu k podání nabídek. Za nabídku (návrh na uzavření smlouvy, ofertu) se považuje až odeslaná elektronická objednávka zboží kupujícím. K akceptaci nabídky ze strany prodávajícího a k samotnému uzavření kupní smlouvy dochází zasláním informace kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou kupujícím, že objednané zboží bylo předáno k přepravě nebo je připraveno k vyzvednutí v prodejním středisku, popřípadě v partnerském skladu.

(2) Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující se zavazuje v elektronické objednávce uvádět pouze pravdivé a závazné údaje o své osobě. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“.

(3) Odesláním objednávky kupující také stvrzuje, že před vlastním odesláním objednávky měl možnost se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými bezvýhradně souhlasí a přijímá je. Kupující akceptuje veškerá ustanovení a odstavce těchto obchodních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

(4) Obdržení objednávky kupujícího prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou kupujícím. Toto potvrzení však ještě není akceptací, tedy přijetím nabídky kupujícího prodávajícím a nemá na vznik kupní smlouvy vliv. V případě nesrovnalostí mezi objednávkou a údaji uvedených v potvrzení objednávky je kupující povinen kontaktovat prodávajícího na emailové adrese či telefonu uvedeném v záhlaví.

(5) Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V případě, že by se takováto situace vyskytla, bude kupující okamžitě informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a bude s ním konzultováno další řešení. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

(6) Prodávající předem upozorňuje na to, že nebude akceptovat objednávku, pokud kupující dříve neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popřípadě jinak porušil obchodní podmínky prodávajícího, nebo je v prodlení s platbami ve prospěch prodávajícího. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že ustanovení § 1913 zákona č. 89/2012 Sb. se nepoužije.

Čl. 3 - Způsob dodání nebo plnění, způsob platby

(1) Zboží bude dodáno dle výběru kupujícího provedeného v elektronické objednávce, a to buď v místě prodejního střediska prodávajícího (osobní převzetí) nebo prostřednictvím dovozu (odeslání) zboží kupujícímu na adresu určenou kupujícím.

(2) Kupní cena bude kupujícím hrazena v hotovosti nebo platební kartou na pokladně v případě převzetí zboží v místě prodejního střediska prodávajícího (osobní převzetí) nebo v hotovosti na dobírku v případě dovozu (odeslání) zboží v místě určeném kupujícím. Prodávající a kupující si mohou sjednat, že kupní cena bude uhrazena také bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

(3) Náklady na dodání budou hrazeny kupujícím, dle aktuálního ceníku společností STAPA cargo s.r.o.. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

Čl. 4 - Cena

(1) Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu. Pokud byla např. z důvodu administrativní, technické, či jiné chyby uvedena u objednaného zboží jiná cena nebo se cena zásadním způsobem změnila v závislosti na cenách od dodavatelů, bude na toto kupující upozorněn e-mailem nebo telefonicky ještě před zasláním informace, že objednané zboží bylo předáno k přepravě nebo je připraveno k vyzvednutí v prodejním středisku. Kupující má v takovém případě právo odvolat svou objednávku.

Čl. 5 - Výhrada vlastnictví

(1) Prodávající si vyhrazuje k prodávanému zboží vlastnické právo v souladu s § 2132 občanského zákoníku. Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Čl. 6 - Práva a povinnosti kupujícího

(1) Kupující se zavazuje nakupovat zboží svým jménem, převzít zboží a zaplatit za dodané zboží sjednanou cenu.

(2) Kupující povinen převzít objednané zboží nejpozději do 15 dnů od zaslání informace, že objednané zboží bylo předáno k přepravě nebo je připraveno k vyzvednutí v prodejním středisku.

(3) Smluvní strany se dohodly, že nepřevezme-li kupující zboží ve lhůtě uvedené v  odst. 2 tohoto článku v místě určeném kupujícím nebo v prodejním středisku v případě osobního převzetí, ruší se kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je však povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s balením a dodáním zboží do místa určeného kupujícím (poštovné a balné).

(4) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

(5) Při převzetí zboží je kupující také povinen podrobit dodané zboží prohlídce a zjištěné zjevné vady ihned písemně oznámit prodávajícímu, jinak se má za to, že zboží je dodáno v uvedeném množství, provedení zboží a deklarované jakosti.

Čl. 7 - Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

(1) Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

Čl. 8 - Práva z vadného plnění

(1) Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

(2) Konkrétně dle ust. 2161 zákona č. 89/2012 Sb. prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(3) Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti stanovené v § 2161 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

(4) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

(5) Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(6) Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Pokud je v potvrzení podle § 2166 občanského zákoníku (nebo v záručním listě) uvedena jiná osoba určena k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho kdo je určen k provedení opravy (např. servisní středisko).

(7) Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(8) Reklamace musí být včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se však prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Čl. 9 - Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

(1) Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě (tedy prostředky komunikace na dálku), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo do 14 dnů od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

(2) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, nebo v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne kdy spotřebitel nebo jím určená osoba převezme poslední dodávku zboží. Spotřebitel není povinen v případě odstoupení od smlouvy uvádět důvod tohoto odstoupení a s právem odstoupit od smlouvy, nelze spojit žádný postih.

(3) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel ve svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího společnost STAPA cargo s.r.o., na adrese provozovný, Zahumenní 21/144, PSČ 708 00 emailová adresa: eshop@stapa.eu formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem.) Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel použít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je ke stažení na webové adrese www.stapa.eu.

(4)Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

(5) Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

(6) Odstoupí-li spotřebitel od této smlouvy, vrátí mu prodávající do 30 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující výslovně nedal souhlas k jinému způsobu vrácení finančních prostředků a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

(7) V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením zboží.

(8) Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

(9) Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

(10) Spotřebitel nemůže dle § 1837 občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy v těchto případech: a) od smlouvy poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) od smlouvy o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (tzv. zakázková výroba),

e) od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) od smlouvy dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) od smlouvy uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Čl. 10 - Ochrana osobních údajů

(1) Pro možnost kupujícího uzavírat kupní smlouvy a obchodovat tak s prodávajícím, je prodávající oprávněn vyžadovat údaje o kupujícím, které jsou zapotřebí pro řádné zaregistrování do Internetového obchodu. Kupující se zároveň zavazuje, že takovéto údaje o své osobě prodávajícímu poskytne a s použitím údajů dle těchto podmínek souhlasí.

(2) Veškeré osobní údaje, které kupující v elektronické objednávce uvede, jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

(3) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Prodávající se rovněž zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetí osobě a údaje zajišťuje proti zneužití. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje prodávajících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Čl. 11 - Závěrečná ustanovení

(1) Spotřebitelé se mohou se stížnostmi obrátit na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy: eshop@stapa.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

(2) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti ochrany osobních údajů vykonává dozor Úřad pro ochranu osobních údajů.

(3) Objednávka spotřebitele je po akceptaci prodávajícím jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

(4) Prodávající upozorňuje na to, že veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

(5) Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít taktéž v českém jazyce.

(6) Nákupem zboží kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

(7) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

(8) Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

Čl. 1 - Všeobecná ustanovení

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro nákup v e-shopu (internetovém obchodě) www.stapa.eu provozovaném společností STAPA cargo s.r.o. (dále také jen „prodávající“) a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost STAPA cargo s.r.o. vedená u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 77235, se sídlem Klimkovice, Potoční 449, PSČ 742 83, IČ: 07791879 a kupujícího, kterým je podnikatel (osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání popř. osoba která jedná jménem nebo na účet podnikatele) bez ohledu na to, zda je u prodávajícího veden jako zákazník s uzavřenou rámcovou kupní smlouvou (dále jen "kupující").

(2) Vstoupí-li kupující po seznámení se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami do obchodního vztahu s prodávajícím, platí to za bezvýhradnou akceptaci těchto Všeobecných obchodních podmínek.

(3) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 2 - Uzavírání smlouvy

(1) Zboží uvedené v internetovém obchodě představuje pouze výzvu k podání nabídek. Za nabídku (návrh na uzavření smlouvy, ofertu) považuje až odeslaná elektronická objednávka zboží kupujícím. K akceptaci nabídky ze strany prodávajícího a k samotnému uzavření kupní smlouvy dochází doručením informace kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou kupujícím, že objednané zboží bylo předáno k přepravě nebo je připraveno k vyzvednutí v prodejním středisku.

(2) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující se zavazuje v elektronické objednávce uvádět pouze pravdivé a závazné údaje o své osobě.

(3) Kupující povinen převzít objednané zboží nejpozději do 2 kalendářních dnů od data uvedeného v potvrzovacím e-mailu. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn kupujícímu toto zboží vyúčtovat a kupující je povinen uhradit dohodnutou kupní cenu. Ode dne následujícího po uplynutí dvoudenní lhůty určené k převzetí zboží, se také sjednává ve prospěch prodávajícího skladné ve výši 25Kč/m2 za každý den.

(4) V případě, že kupující již uzavřel s prodávajícím písemnou rámcovou kupní smlouvu, pak je nabídka kupujícího a její následná akceptace prodávajícím uzavřenou dílčí kupní smlouvou. Pro tyto vztahy platí i v případě prodeje zboží přes e-shop všeobecné obchodní podmínky, které jsou součástí rámcové kupní smlouvy.

(5) Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V případě, že by se takováto situace vyskytla, bude kupující okamžitě informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a bude s ním konzultováno další řešení. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

(6) Prodávající předem upozorňuje na to, že nebude akceptovat objednávku, pokud kupující dříve neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popřípadě jinak porušil obchodní podmínky prodávajícího, nebo je v prodlení s platbami ve prospěch prodávajícího. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že ustanovení § 1913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

Čl. 3 - Práva a povinnosti prodávajícího

(1) Prodávající se zavazuje dodávat v souladu se svým obchodním sortimentem specifikovaným ve svém nabídkovém listu a ceníku, na základě objednávky kupujícího, poté co bude ze strany prodávajícího akceptována, zboží řádně označené a s průvodními doklady.

(2) Pokud není dohodnuto jinak, prodávající dodá kupujícímu zboží v místě prodejního střediska prodávajícího.

(3) V případě, že má být zboží odesláno do místa určeného kupujícím uvedeném v objednávce, je dodávka splněna předáním zboží prvnímu dopravci, kdy zboží je zjevně označeno jako zásilka pro kupujícího. To vše na náklady kupujícího, pokud není dohodnuto jinak.

(4) Nebezpečí škody (ztráty, odcizení, zničení, poškození či znehodnocení) přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží v prodejním středisku prodávajícího či převzetím prvním dopravcem. Pokud však je kupující v prodlení s převzetím zboží v prodejním středisku prodávajícího, přechází nebezpečí škody na kupujícího již v okamžiku, kdy je zboží připraveno v prodejním středisku prodávajícího, pokud byl kupující s termínem dodání seznámen.

(5) Prodávající je oprávněn k zajištění svých pohledávek plynoucích z kupní smlouvy požadovat po kupujícím vystavení vlastní biancosměnky na řad prodávajícího, případně s ohledem na výši majetku kupujícího i avalované biancosměnky solventními avalisty s tím, že směnečná suma bude doplněna při prodlení kupujícího, a to ve výši rovnající se celkové, v okamžiku vyplnění směnky, dlužné částce včetně úrokového příslušenství a případné smluvní pokuty.

Čl. 4 - Práva a povinnosti kupujícího

(1) Kupující se zavazuje nakupovat zboží svým jménem, zboží převzít a zaplatit za dodané zboží sjednanou cenu.

(2) Kupující prohlašuje, že disponuje dostatečným objemem finančních prostředků k úhradě závazků vzniklých z kupních smluv uzavřených mezi ním a prodávajícím. Zároveň se kupující výslovně zavazuje neupřednostnit žádný jiný závazek na úkor závazků vůči prodávajícímu plynoucích z této smlouvy.

(3) Kupující je povinen převzít objednané zboží nejpozději do 2 kalendářních dnů od data uvedeného v potvrzovacím e-mailu. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn kupujícímu toto zboží vyúčtovat a kupujícím povinen uhradit dohodnutou kupní cenu. Ode dne následujícího po uplynutí dvoudenní lhůty určené k převzetí zboží, se také sjednává ve prospěch prodávajícího skladné ve výši 25Kč/m2 za každý den.

(4)Náklady na dodání do místa určeného kupujícím budou hrazeny kupujícím, dle aktuálního ceníku společností STAPA cargo s.r.o.. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

(5) Při převzetí zboží je kupující povinen podrobit dodané zboží prohlídce a zjištěné zjevné vady ihned písemně oznámit prodávajícímu, jinak se má za to, že množství a provedení zboží odpovídá údajům uvedeným v dodacím listu a že zboží je dodáno v deklarované jakosti.

(6) Skryté vady je kupující povinen reklamovat v nejkratším možném termínu po jejich zjištění, a to písemnou formou.

(7) Kupující se zavazuje při odběru zboží formou přímé dodávky ihned po převzetí zboží odeslat prodávajícímu potvrzenou kopii dodacího listu. V případě, že prodávajícímu nebude odeslána potvrzená kopie dodacího listu do 14 dnů od převzetí zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím od 15 dne po převzetí zboží zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč za každý den prodlení se zasláním potvrzené kopie dodacího listu až do doby než tento bude doručen prodávajícímu. Tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Taktéž v případě, že prodávajícímu nebude odeslána potvrzená kopie dodacího listu je prodávající oprávněn okamžitě zastavit zbývající dodávky zboží.

 (8) Pokud má kupující s prodávajícím podepsanou rámcovou kupní smlouvu, bude zboží vydáno osobě, která je kupujícím zmocněna k odběru materiálu, případně nahlásí číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky. Objednatel (kupující) nese odpovědnost za předání dodacího listu, případně za sdělení čísla objednávky osobě oprávněné vyzvednout zboží u prodávajícího. Prodávající předáním zboží a průvodních dokladů považuje dodávku za splněnou.

(9) Kupující souhlasí s uveřejněním identifikačních údajů firmy na www.stránkách prodávajícího i na jiných webových stránkách dlužníků v případě, že se dostane do prodlení se zaplacením a nedojde mezi prodávajícím a kupujícím k jiné dohodě o úhradě dluhu a jejímu následnému dodržování.

(10) Uplatnění reklamace na převzaté zboží neopravňuje kupujícího k pozdržení platby za vyfakturovanou dodávku a nezaplacení faktury a bude považováno za neplnění závazků ze strany kupujícího. Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 2108 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(11) Pro posouzení vady zboží a sepsání reklamačního protokolu je kupující povinen písemně přizvat zástupce prodávajícího.

(12) Prodávající se zavazuje vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

(13) Kupující může odebírat zboží přímo u výrobce na základě potvrzeni objednávky prodávajícím.

(14) Kupující může vrátit zakoupené zboží jen po předchozí dohodě s prodávajícím, přičemž prodejní cena bude ponížena o 50%.

(15) Kupující se zavazuje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

Čl. 5 - Výhrada vlastnictví

(1) Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví k prodávanému zboží až do úplného zaplacení celé kupní ceny, a případně po splnění všech nároků prodávajícího, které plynou z rámcové kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

(2) Při nedodržení platebních podmínek kupujícím, při podání insolvenčního návrhu kupujícího, při likvidaci firmy kupujícího, zaniká právo kupujícího disponovat se zbožím spadajícím pod výhradu vlastnictví. Prodávající je oprávněn za této situace převzít zboží do své dispozice. Převzetí zboží má účinky odstoupení od smlouvy. Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí jdou k tíži kupujícího.

Čl. 6 - Platební podmínky

(1) Nebylo-li písemně dohodnuto jinak, hradí se pohledávky prodávajícího (zejména kupní cena) v hotovosti nebo platební kartou na pokladně v případě převzetí zboží v místě prodejního střediska prodávajícího (osobní převzetí) nebo v hotovosti na dobírku v případě dovozu (odeslání) zboží v místě určeném kupujícím. Prodávající upozorňuje na to, že pokud není kupující evidován v systému prodávajícího a pokud neuzavřel s prodávajícím rámcovou kupní smlouvu, není možné si dohodnout, že platby budou probíhat na základě fakturace. Pokud má kupující uzavřenou s prodávajícím rámcovou kupní smlouvu pak se základní splatnost faktury a další platební podmínky jakož i náležitosti daňové dokladu řídí rámcovou kupní smlouvou a k ní připojenými všeobecnými obchodními podmínkami.

(2) Je-li kupující v prodlení s plněním kterékoli pohledávky prodávajícího:

(a) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení ode dne následujícího po splatnosti kupní ceny až do zaplacení. Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

(b) pro případ, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny déle jak 30 dnů, má prodávající právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník. V případě odstoupení od smlouvy jsou strany navzájem povinny vydat vše, co poskytly druhé straně na základě zaniklého závazku do tří dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, přičemž prodejní cena bude ponížena o 30%. Pokud by kupující takovouto povinnost nesplnil, je prodávající oprávněn odebrat dodané zboží, případně zboží obdobné povahy, z dispozice kupujícího. Kupující je povinen poskytnout k tomu prodávajícímu maximální součinnost.

Čl. 7 - Řešení sporů

(1) Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory, vzniklé z kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím a nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem, jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.

Čl. 8 - Ochrana osobních údajů

(1) Pro možnost kupujícího uzavírat kupní smlouvy a obchodovat tak s prodávajícím, je prodávající oprávněn vyžadovat údaje o kupujícím, které jsou zapotřebí pro řádné zaregistrování do Internetového obchodu. Kupující se zároveň zavazuje, že takovéto údaje o své osobě prodávajícímu poskytne a s použitím údajů dle těchto podmínek souhlasí. Přitom nejsou dotčena ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ani obecně závazných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

(2) Veškeré osobní údaje, které zákazník ve své objednávce uvede, jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

(3) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Prodávající se rovněž zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetí osobě a údaje zajišťuje proti zneužití. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje prodávajících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Čl. 9 - Závěrečná ustanovení

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 18.6.2018. Tímto dnem zaniká platnost a účinnost všech předchozích všeobecných podmínek prodávajícího.

(2) Prodávající si vyhrazuje právo zasílat kupujícímu na jím zvolenou emailovou adresu emaily obchodního rázu včetně emailu s charakteristikou obchodní nabídky.

(3) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

(4) Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Všeobecné podmínky paletového hospodářství

Všeobecné podmínky paletového hospodářství

Palety nakoupené od prodávajícího lze vrátit následujícím způsobem:

Na pobočky nebo partnerské sklady prodávajícího za níže uvedených podmínek. Je nutno doložit údaje o vracených paletách na základě těchto kupujícím poskytnutých údajů o vracených paletách / obalech:

 •          Typ a rozměr
 •          Množství
 •          Datum pořízení
 •          Číslo nabývacího dokladu (faktura, dodací list, prodejka)
 •          Místo, kam budou palety/obaly vraceny (u tranzitního obchodu)

Kupující je povinen prodávajícímu oznámit úmysl vrátit palety k výrobci s dostatečným předstihem, a to min. 3 dny, kdy v opačném případě nenese prodávající odpovědnost za náklady spojené s neúspěšným vrácením palet výrobci ze strany kupujícího.

 

PODMÍNKY PRO VRACENÍ PALET NA POBOČKY PRODÁVAJÍCÍHO:                                                                

Období

Podmínky STAPA cargo s.r.o.

výměna palet ve skladu, příp. na stavbě při závozu zboží firemní dopravou prodávajícího

manipulační poplatek 30,- Kč / PAL

(pouze u palet zakoupených přímo na pobočkách prodávajícího, nikoli traťovými dodávkami)

do 60-ti dnů od nabytí palet (včetně)

manipulační poplatek 30,- Kč / PAL + opotřebení 20% z ceny palety.

nad uvedené lhůty

palety jsou nevratné, pokud není individuálně dohodnuto jinak

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost STAPA cargo s.r.o. (dále jen „STAPA cargo s.r.o.“), sídlem: Potoční 449, 742 83 Klimkovice, poskytuje svým zákazníkům široké portfolio produktů a služeb prostřednictvím internetu, kamenné provozovny a spolupracujících výdejních skladu, podporované odbornou obsluhou.

V rámci zajišťování svých činností zpracovává STAPA cargo s.r.o. osobní údaje a vůči těmto zpracováním je společnost v postavení správce osobních údajů.

Společnost STAPA cargo s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • Výkon pracovněprávní agendy,
 • Výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům,
 • Zabezpečení činnosti společnosti,
 • Ochrana osob, majetku a obchodních informací,
 • Marketing.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:
 • subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není STAPA cargo s.r.o. uložena zvláštním právním předpisem. Při zpracování osobních údajů u STAPA cargo s.r.o. nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány. Máte právo:
 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u STAPA cargo s.r.o. jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči STAPA cargo s.r.o. uplatňujte cestou Kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů písemně na e-mail: info@stapa.eu